Μέθοδος Α.Ι.Μ. / A.I.M. Method

Η Α.Ι.Μ. είναι μια ριζοσπαστική εκπαιδευτική μέθοδος σχεδιασμένη για ταχύρρυθμη εκμάθηση σε όλες τις ηλικίες αλλά με έμφαση σε μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

A.I.M. is a ground-breaking method designed for fast-track learning on all ages, with an emphasis on pre-school and early school-age students

A.I.M. is a ground-breaking method designed for fast-track learning on all ages, with an emphasis on pre-school and early school-age students. Tested for ten years on actual english learning classes, it has been standardized and equipped to teach elementary grasp of any subject in 6-8 months with an average of 4 teaching hours per week.

Currently available for teaching the English language to Greek youngsters.

Level Achievement Curve: Beginner to A2 in 6-8 months.

Purchacing the Method includes:

  • Seminar for teachers resulting in Certification
  • Teacher’s Lesson Plan and Expansion Book
  • Student’s Books
  • Teacher Support

Η Α.Ι.Μ. είναι μια ριζοσπαστική εκπαιδευτική μέθοδος σχεδιασμένη για ταχύρρυθμη εκμάθηση σε όλες τις ηλικίες αλλά με έμφαση σε μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Έχει εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες και τάξεις εκμάθησης της Αγγλικής για πλέον των 10 ετών και έχει συνεπώς τυποποιηθεί. Επιτυγχάνει την εκμάθηση κάθε θέματος στο αρχάριο επίπεδο σε 6-8 μήνες με κατά μέσο όρο 4 διδακτικές ώρες εκμάθησης την εβδομάδα.

Διαθέσιμη για εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας σε Έλληνες μαθητές.

Ρυθμός εκμάθησης και ύλη: Εντελώς αρχάριοι σε επίπεδο Α2 μέσα σε 6-8 μήνες.

Αγορά της Μεθόδου περιλαμβάνει:

  • Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς και Βεβαίωση
  • Σχέδιο Μαθημάτων για τον Δάσκαλο και Διεύρυνσης Διδαχής
  • Βιβλία Μαθητών
  • Υποστήριξη στους Καθηγητές

 

Additional information

About the Price

Για την τιμή χρειάζονται επιπλέον παράμετροι από τον πελάτη, παρακαλούμε για την επικοινωνία σας For pricing more parameters provided by the client are necessary, we ask for your communication